+7 (940) 711 13 28

Аҳәаанырцәтәи аҵара

Sprachcaffe St.Julians


Sprachcaffe Languages Plus
абызшәа узырҵо,шьаҭак змоу ашколқәа еиднакылоит. Аҵараиурҭақәа атәылақәа жәпакы рҿы иуԥылоит, еиуеиԥшым ақлақьқәа рҿы.. Атәым бызшәақәа рҵоит еиуеиԥшым акәырсқәа рыла, урҭ рҳәаакәа ирҭагӡаны адуцәа рыдагьы, ахәыҷқәагьы аварианткәа рыдарыгалоит. Уажәтәи аамҭазы ашкол алахәылоуп ALTO, FELTOM, FDSV. Методикас рхы иадырхәо, зыгәра рго, зылҵшәа рдыруа ауп. Рхы иадырхәоит акоммуникативтә знеишьа, уи иабзоураны аҵара мҩаԥысуеит игьаманы, аиҩызаратә ҟазшьала – уи акыр еизнарҳауеит ирырҭо алҵшәа. Иара уи адагьы алҵшәа бзиа аазго, арҵаҩцәа иҳараку аквалификациа ахьрымо ауп, досу хазы-хазы ирызнеиуеит. Арҵаҩцәа еснагь астудентцәа ирыцхраауеит. Ашкол Мальта ауп иахьыҟоу, ақалақь Сент-Джулианс агәҭаҵәҟьа. Аҭыԥ даара иманшәалоуп,аԥхынтәи аԥсшьара аамҭа ианаалоит. Ара иҟоуп иахҭоу аинфраструктура, аклубқәа рацәаны иамоуп,адәқьанқәа,уи адагьы атыԥ зыԥсы зшьо рзы шәарҭара ацым. Ахәыҷы ҩымчыбжь ара дынхар, аҵаратә кәырс дахысыр, хымпада дырҩегь агьежьра иҭаххоит. Мальта абызшәа аҵаразы иаауа астудентцәа,ирҭахәы роуеит, ргу иақәшәаша аҭагылазаашьа рзаԥҵоуп, раамҭа рызгьаманы ирхыргоит. Рхы иадырхәарц рылшоит аӡҭачы,абахҷа,ахәмарратә уада,аԥсшьарҭа ауада,абар, зегьы рыла еиқәыршәоу аҵаратә классқәа Апрограммақәа:

  1. Истандартәу акурс 20 урок ҭанагӡоит, 15 сааҭ мчыбжьык. Аурок- 45 минуҭ ицоит. Агәыԥ аҿы 15 ҩык иреиҳаӡам.
  2. Акурс аҳәаақәа ирҭагӡаны,иқәдыргылоит ахықәкы англыз бызшәа аграмматика аҵара,аиҿцәажәареи аҩреи рҽаршьцылара. Астудентцәа ҿырҳәалатәи, аҩратәи абызшәа рҵоит ихырҳагоу аметодика рыла, аспециалистцәа ирыдыргало аматериалқәа аҩратәи аблабаратәи рхы иархәаны. Аҵаратә аамҭа иалагӡаны астудентцәа аиҿцәажәара,адебатқәа,амонологқәа рҽадыршьцылоит, ажәакала аҵарагьы рҵоит, рыгәгьы дырҿыӷьуам. Аҽазыҟаҵарақәа зегьы- даара аинтерес рыҵоуп.

Иҟоуп иара убас интенсивтәу акурс,уи 22.5 сааҭ мчыбжьык ала ишьақәгылоуп, уи 30 урок алҵуеит.Шьаҭас иамоу-иаабац акурс ауп,аха иҵегьы еиуеиԥшым аҽазыҟаҵарақәа алагалоуп. Аҽазыҟаҵарақәа ашәахьа инаркны ахәашанӡа имҩаԥыргоит, асааҭ 9:00 инаркны 12:30 рҟынӡа. Астудентцәа иаҳа игәылҭәаауп апрограмма алызхыз иҵегьы 13:00 инаркны 14:30 сааҭынӡа рҽазыҟарҵоит. . Акурс аныхдыркәшалак аршаҳаҭгатә шәҟәқәа рырҭоит. Анхарҭа
Ирымоуп рхатә резиденциа, ашколтә кампус аҿы ишьақәгылаз. Ааигәа адәқьан ду ыҟоуп, уи аҟынӡа унаӡарц азы 5 минуҭк аҭахуп. Аҟәараҟынӡа 30 минуҭ рыла унеиуеит автобусла. Ашкол адәаҿы иҟоуп аӡҭачы,акафе,аспорттә дәқәа. Аҵара зҵо 2-3ҩыла уадак аҿы еицынхоит. Ауадақәа маншәаланы еибыҭоуп, анхаразы иуҭаху зегьы ыҟоуп. Имаҷу амаҭәаӡәӡәарҭа рымоуп,уи ухы иаурхәар ауеит.Акрыфара атәы ҳҳәозар-уи беиоуп еилазаашьала,игьамоуп, ихәарҭоуп,астудентцәа ихаҭәаау апансион аҿы иҟоуп.
Атаацәа рҿы унхаргьы ҟалоит, уи ианаало алрыԥшаауеит, иҭырҵаауеит. Ус еиԥш иҟоу авариант алшара унаҭоит уадак аҿы даҽа ҩыџьа астудентцәа, аҳәаанырцәынтәи иааз рыцынхара.Аҭаацәа харамкәа инхоит, аҵараҟынтәи 15 минуҭ рыла унаӡоит. Аҭаацәараҿы инхо астудент аҵараиурҭа аҟынтәи иоуеит аланч. Аекскурсиақәа: 1 амчыбжь: иҭанагӡоит екскурсиак амш азбжа иалагӡаны. 2 амчыбжь: 2 екскурсиак амш азбжа иалагӡаны+ 1 екскурсиак аҽнынтәарак 3 амчыбжь: 3 екскурсиак амш азбжа иалагӡаны + 2 экскурсиак аҽнынтәарак Аекскурсиа авариантқәа : Мальта атур, адгьылбжьаха Сицилиа аҭаара, адгьылбжьаха Гозо, амш азбжа иалагӡаны аныҟәара ақалақь -баагәара Мдина ашҟа, Валлетт (Мальта аҳҭнықалақь) ахь аныҟәара. Аусмҩаԥгатәқәа: Аспорттә турнирқәа, ашьапылмапыл, афитнес,анапылампыл аҟәараҿы,зумба, аибадырратә хәылԥазы, караоке,ахәмаррақәа,атематикатә хәылԥазқәа,адискотекақәа,абарбекиу,аҟазацәа ршоу,акабаре. Апрограмма аху арбоуп афунт стерлинг ала, аӡәы изы 2018 шықәсазы.

Апрограмма ахьӡ Арыцху Заҟа мчыбжьы Ахәԥса
Азеиԥш англыз бызшәа (аҭаацәа рҿы анхара) 17.06-25.08.2018 2 мчыбжь 3 мчыбжь 4 мчыбжь 1 130 1 675 2 220
27.05-16.06.2018 26.08-08.09.2018 2 мчыбжь 3 мчыбжь 890 1 315
Азеиԥш англыз бызшәа Club Village аҿы анхара (4ҩык, ма инареиҳаны рзы ауадақәа на 4) 17.06-25.08.2018 2 мчыбжь 3 мчыбжь 4 мчыбжь 1 280 1 900 2 520
27.05-16.06.2018 26.08-08.09.2018 2 мчыбжь 3 мчыбжь 1 040 1 540
Азеиԥш англыз бызшәа Club Village аҿы анхара (3-тыԥк змоу анхарҭаҭыԥ) 17.06-25.08.2018 2 мчыбжь 3 мчыбжь 4 мчыбжь 1 340 1 990 2 640
27.05-16.06.2018 26.08-08.09.2018 2 мчыбжь 3 мчыбжь 1 100 1 630
Азеиԥш англыз бызшәа Club Village аҿы анхара (2-ҩыџьа рҭыԥ) 17.06-25.08.2018 2 мчыбжь 3 мчыбжь 4 мчыбжь 1 420 2 110 2 800
27.05-16.06.2018 26.08-08.09.2018 2 мчыбжь 3 мчыбжь 1 180 1 750
Ахәԥса иҭанагзоит: Хазы аху ахшәаатәуп:
- Аҵареи, анхарҭеи иалышәхуа апрограмма ала - Акрыфара – ихаҭәаау апансион - Атрансформер Хәыда-ԥсадатәи ацхыраара акциақәа рҳәаа иҭагӡаны - Алабжьареи ацхыраареи ишәнаало аҵараиурҭа алхраан - Апрограмма абронь азура,аҵараиурҭа аҟынтәи иахәҭоу ашәҟәқәа роура - Аҳаиртә билеҭқәа раанкылара - Аҽыхьчаратә билеҭ алҩаара - Аҵараҿы иҟоу астудент ихылаԥшра - 24/7 аимадараҿы аҟазаара Авизазы ааԥхьара 50 у.е. Абанк аҟынтәи аԥара аиагара 65 у.е. Авизатә цхыраара 135 у.е. Аҽыхьчара 1 у.е./сут Аҳаиртә билеҭ 270 у.е. инаркны - Аконсултә еизга 61 у.е.
*Хазы интенсивтәу акурс - 40€ мчыбжьык (хатә гәаԥхарала)
*Аҳаиртә компаниа ацхыраара, зхала иԥыруа ахыҷқәа рзы – 150 € ганк ахь
expand_less